AvSAR

雪崩サーチ&レスキュー

雪崩サーチ&レスキュー(AvSAR)講習会

国際山岳安全情報機構(MountainSafty.info:スイス)が提供する国際基準の雪崩サーチ&レスキュー技術(AvSAR)を日本で普及させる講習会です。