AvSAR

雪崩サーチ&レスキュー講習会

雪崩サーチ&レスキュー(AvSAR:アブサー)講習会

国際山岳安全情報機構(MS.i:スイス)が提供する国際基準の雪崩レスキュー技術(AvSAR:アブサー)を日本で普及させる試みです。